Somos un grupo de trabajo del curso de Postgrado de Especialización en Orientación laboral año 2016

miércoles, 27 de julio de 2016

REFLEXIÓN INDIVIDUAL MÓDULO 1

REFLEXIÓN INDIVIDUAL MÓDULO 1

 1.  Marco de referencia da orientación laboral  
A Orientación Laboral no contexto ctual : 5 Escenarios
Crisis Ideoloxíca
Fin do neoliberalismo e emerxencia de novos valores.
Política
Desmantelamento da democracia.
Social
Desigualdade crecente entre grupos-
Cultural
A cultura  dominante  elimina ao sujeto crítico.
Científico - Tecnolóxico
As TIC levanos a ignorancia e infoxicación.ORIENTACIÓN
Proceso permanente de interación, que se dá ao longo de toda a vida das persoas.
Atende a persoa considerando o seu contexto.
É unha práctica psicopedagóxica.
É parte integradora do proceso de madurez persoal, profesional
e social  para a toma de decisions coa finalidade  de lograr a inserción laboral.
Fundamentase nos principios de prevención, desenrolo, atención e apoio a diversidade de persoas.
Asume funcións de diagnóstico, información, asesoría, asistencia e axuda.


  As competencias de emprego repártense da seguinte forma: 

  • Lexislación laboral, bases e planificación xeral da actividade económica: EXCLUSIVA DO ESTADO. 
  • Políticas Pasivas de Emprego (todo o referente ás prestacións e subsidios por desemprego): EXCLUSIVA DO ESTADO. 
  • O desenvolvemento e execución das Políticas Activas de Emprego: COMPETENCIA TRANSFERIDA A GALICIA DESDE O ANO 1997.

  O SEPE, xunto cos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas, forman o Sistema Nacional de Emprego. Desde esta estrutura estatal se promoven, deseñan e desenvolven medidas e accións para o emprego, cuxa execución é descentralizada, axustada ás diferentes realidades territoriais.

  1.  O Mercado Laboral

  O poseedor do traballo é o traballador (oferta), polo que a demanda de traballo está en mans das empresas.  O traballo é un factor de producción e o emprego é o posto de traballo no que se "emprega".  Compoñentes do mercado laboral:

   • Oferta de traballo 
  • Oferta de traballo individual 
  • Oferta de mercado = suma da oferta individual = poboación activa = ocupados + parados 
   • Demanda de traballo 
  • Demanda de traballo individual 
  • Demanda de traballo de mercado  Principais indicadores do mercado laboral (Taxas segundo a EPA)


  • Taxa de actividade: cociente entre poboación activa e poboación en idade de traballar.
  •  Taxa de emprego: cociente entre poboación ocupada e poboación en idade de        traballar.
  • Taxa de paro: cociente entre poboación desempregada e poboación activa.
  • Taxa de dependencia: cociente entre poboación maior de 65 anos e poboación en idade de traballar.

        
  Clases de Paro
  Friccional
  Estructural
  Cíclico
  Estacional

  Dúas vertentes
  Clásicos
  A disminución dos soldos conleva
   as empresas a unha maior contratación
  O paro é consecuencia da rixidez dos salarios
  Keynesianos
  Os axentes sociais non aceptan a baixada de salarios o que impide o aumento da demanda de traballo
  O paro é consecuencia da demanda agregada  Ferramentas para o estudo do mercado laboral
  Observatorio Ocupacional del Servizo Público de Emprego Estatal
  Observatorio Ocupacional do Servizo Público de Emprego de Galicia
  O Observatorio Europeo do Emprego (OEE)
  A prospección do mercado de traballo

     


            3.  CERTIFICACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  ESQUEMA BÁSICO SOBRE OS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

  No ámbito laboral e para acceder ao mercado laboral, 

  • Os certificados de profesionalidade son un instrumento de acreditación oficial para as cualificacións profesionais. 
  • Estes cualifican segundo os requirimentos do mercado laboral. 
  • Teñen 3 niveis de cualificación profesional. 
  • A referencia é o Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidade que está estruturado en 26 familias profesionais coas súas correspondentes áreas profesionais e niveis de cualificación.

  Para obter a acreditación da cualificación profesional tes dúas vías:

  • Realizar cursos convocados e aprobados pola Consellería de Traballo e Benestar dentro das accións formativas para a formación para o emprego. 
   • A maioría da oferta formativa actual é de cursos de certificados de profesionalidade. 
  • Iniciar un proceso de recoñecemento da experiencia laboral (REXP) e vías non formais de formación na Consellería de Traballo e Benestar. 

  Os requisitos formativos para poder cursar Certificados de profesionalidade están recollidos na seguinte normativa:


  • RD 189/2013, do 15 de marzo
  • Orde da Consellería de Traballo e Benestar do 7 de xaneiro 2014
   • Para nivel 1 Non hai requisitos.
   • Para nivel 2 ESO o titulacións equivalentes .
   • Para nivel 3 Bacharelato o titulacións equivalentes.

  Se non tes os requisitos formativos tes as seguintes opcións:

  • Presentarte as probas de competencias clave convocadas pola Dirección Xeral de Emprego e Formación.
  • Acreditar un certificado de profesionalidade cos seguintes casos:
   • Superar un certificado de nivel 1 que te permite cursar un certificado de nivel 2 da mesma familia e área profesional. 
   • Superar un certificado de nivel 2 que te permite cursar un certificado de nivel 3 da mesma familia e área profesional. 
   • Ter un certificado do mesmo nivel profesional.
  • Superar un curso de competencias clave aprobado pola Dirección Xeral de Emprego e Formación.


  O superar as probas de competencias clave sirve exclusivamente para poder realizar cursos de certificados de profesionalidade, sen ter validez académica.
   4.  A POLÍTICA SOCIAL E DE EMPREGO NA UNIÓN EUROPEA


  • Os obxectivos das politicas europeas ao longo do tempo:
  ESTRATEXIA EUROPEA DE EMPREGO
  (Cumbre Euopea de Luxemburgo 1997)
  Empregabilidade
  Espiritu de empresa
  Adaptabilidade dos postos de traballo
  Igualdade de oportunidades
  EUROPA 2020
  (Unha estratexia para un crecemento intelixente, sostible e integrador)
  5 Obxectivos
  Empregar ao 75% da poboacion  de entre 20 e 64 anos
  Inversión do 3% do PIB da UE en I+D
  Obxectivo 20/20/20
  Abandono escolar menor do 10%
  e a poboación xoven con estudos superar o 40%
  Reducir en 20 millons as persoas
   en risco de exclusión social


  • Instrumentos da Estratexia Europea de Emprego:  
    • As directrices de emprego. 
    • Os Plans Nacionais de Emprego (PNE). 
    • Informes. 
    • Recomendacións.

  •  Prioridades e iniciativas:
   • Crecemento intelixente: axencia dixital para Europa, unión pola innovación e xuventude en movemento. 
   • Crecemento sostible: utilización eficaz dos recursos na UE. 
   • Crecemento integrador: axenda de novas cualificacións e empregos e plataforma europea contra a pobreza.


  Tipos de Axudas
  Axudas Directas
  Rede EURES
  Programa Europeo do Emprego e a Innovación Social (EaSI)
  Microfinanciación e emprendemento social
  PROGRESS
  FEAG (Fondo Europeo de Adaptación a Globalización)
  Iiciativa de Emprego Xuvenil
  Axudas Indirectas
  Fondo Social Europeo (FSE)      5. A INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO FORMA DE ACCESO AO                 MERCADO LABORAL
    • Os beneficios sociais da creación de empresas
    1. Creación de emprego.
    2. Creación de riqueza e benestar social.
    3. Aumento da competitividade.

    • Principais factores de desmotivación para emprender
    1. As barreiras mentais dos propios individuos a ser empresarios debido á tradicional falta de valoración social. 
    2. A falta de ideas de negocio e o descoñecemento do sector por inexperiencia laboral. 
    3. A falta de formación específica para o emprendemento dun proxecto empresarial. 
    4. A falta de financiamento ou as escasas posibilidades de obtelo. 
    5. O temor ao fracaso e os medos persoais.


    • A economía social

  A Economía Social e as súas empresas presentan unhas características que as diferencian das empresas capitalistas ordinarias. Estas características son:

                           1. Primacía das persoas e do fin social sobre o capital.
                         2. Aplicación dos resultados ao fin social da empresa.
                         3. Promoción da solidariedade interna e coa sociedade.    • O proceso de creación de empresas

  • idea é o proceso mental a partir do cal se converte un concepto inicial nunha oportunidade. que emprender?
  • Persoa emprendedora é aquela que foi capaz de concibir a idea, a persoa sobre a que vai recaer a responsabilidade da iniciativa e posta en marcha da nova empresa. quen? e por que emprender?
  • Plan de empresa é un documento no que se plasman todas as reflexións realizadas para darlle forma á idea e convertela nun proxecto empresarial. como emprender?

    • O modelo de negocio ou deseño empresarial e o plan de empresa

  O modelo CANVAS é a ferramenta cualitativa que serve para confeccionar deseños empresariais (modelos de negocio). O modelo Canvas permite, a partir da idea para pór en marcha a empresa, elaborar modelos propios de desenvolvemento do negocio e validar as súas posibilidades de éxito.

  O modelo confecciónase nun diagrama u lenzo denominado CANVAS no cal se trata de responder a catro preguntas básicas do deseño de empresa: como?, que?, quen? e canto? que se corresponden coas catro áreas que constitúen o armazón do proxecto: infraestrutura (como), oferta (que), clientes (quen), finanzas (canto).

  O Plan de Empresa é unha ferramenta de comunicación tanto interna como externa:
  • De comunicación interna porque serve para poñer por escrito aspectos do negocio que previamente discutiron os promotores do proxecto, recollendo o compromiso que adquire cada un respecto dos demais. 
  • Desde o punto de vista da comunicación externa, ao requirirse para a posta en marcha da empresa financiamento externo, axudas públicas e subvencións, o Plan poderase empregar para mostrar ás entidades financeiras e organismos aos que se lle solicite financiamento en que vai consistir o proxecto e as razóns da súa viabilidade.

  Un Plan de Empresa coherente e elaborado con dedicación e esforzo persoal pon en evidencia que a persoa emprendedora se toma en serio o seu proxecto e que está capacitada para asumir o reto de emprendelo, pois controla e previu multitude de aspectos de funcionamento da súa futura nova empresa.

  Debemos acabar indicando que a utilidade do Plan de empresa pódese concretar dicindo que serve para:

  • Darlle forma á idea 
  • Acoutar a actividade 
  • Planificar a estratexia 
  • Coñecer a viabilidade 
  • Avaliar e controlar a evolución do proxecto 
  • Dar a coñecer o proxecto a terceiros 
  • Buscar financiamento

  Reflexión Personal

  Os contidos do módulo parecenme interesantes e necesarios para poder realizar unha  boa labor como orientador laboral.

  É importante que sigamos mantendo  a nosa formación actualizada e acorde as necesidades do mercado laboral.

  A forma de desenvolver o curso de maneira semipresencial fai que teña que seguir os contidos de forma mais activa.

  En canto as sesións das TIC (twitter e blog) non utilizadas por min pero si coñecidas fan que me poña o día no seu uso, algo imprescindible na sociedade de hoxe en día.

  A plataforma gustaríame que fose un pouco máis organizada.

  Para saber máis:

  No hay comentarios:

  Publicar un comentario